หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงมอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเวียงมอก
  “ มุ่งพัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน สานต่อวัฒนธรรม
เลิศล้ำการศึกษา นำพาคุณภาพชีวิต
สร้างจิตสำนึกทรัพยากรสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”
   
 
  พันธกิจ
 
 
  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก ทางระบบน้ำ และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎร การสร้างอุตสาหกรรมในครอบคัว และการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
  ให้มีการรักษาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดถึงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
  ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดให้เกิดการพัฒนาให้ทั่วถึงในตำบล
  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลโดยตามความจำเป็น
และสมควร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  การขยายเขตไฟฟ้า
  การวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  การศึกษา
  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การป้องกันรักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาบุคลากร
  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-241502-3 โทรสาร : 054-241502
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงมอก
จำนวนผู้เข้าชม 493,819 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com